Wesprzyj nas

Wpłać dowolną kwotę

Ratujemy Wspieramy Pomagamy

Takie właśnie cele postawił Fundator- Pan Łukasz Jurek „Fundacji Marysieńka” którą  powołał  do życia w  2019 roku. Nasze projekty zgodnie z tym co mówi nasze motto, opierają się obecnie na trzech głównych filarach które szerzej pragniemy Państwu przedstawić

Nasze Projekty

PAŁAC TARGOSZYN

OŚRODEK REHABILITACJI I TERAPII HIPOKRATES

WSPIERAMY MŁODYCH SPORTOWCÓW

RED-BARON

Od dnia 27.07.2022 roku Fundacja Marysieńka posiada status organizacji pożytku publicznego.

Pierwsze efekty naprawy ogrodzenia już widać.

To co dobre się szybko kończy ⚽️04-07-2022⚽️ żegnaj Górski Poranku⚽️ żegnaj Stronie Śląskie⚽️Gwiazdy Konfeksu Legnica wracają do domu 😎Trenerzy również 😎

Informujemy iż rozpoczęliśmy sprzątanie w Zespole Pałacowo Parkowym w Targoszynie, planujemy usunąć wszystkie śmieci, oraz samosiejki które przez wiele lat doprowadziły do dewastacji tego pięknego miejsca. Pierwsze efekty już widać na dołączonym zdjęciu. Mamy nadzieję że w przyszłym roku Park będzie zupełnie inaczej wyglądał i będzie gotowy na przyjęcie odwiedzających gości. Liczymy na Państwa pomoc, zarówno materialną jak również pomoc przy prowadzonych pracach. Szczególnie liczymy na zaangażowanie mieszkańców Targoszyna.

NAPRAWA KAMIENNEGO OGRODZENIA

Szanowni Państwo
Przystąpiliśmy do naprawy uszkodzonego kamiennego ogrodzenia w części południowo wschodniej parku. Pierwsze efekty już widać. Uszkodzone ogrodzenie ma około 300 metrów. Liczymy na Państwa pomoc, zarówno materialną jak również pomoc przy pracach. Po przeprowadzeniu prac remontowo porządkowych planujemy udostępnić park zarówno mieszkańcom jak i turystom.

WYJAZD NA OBÓZ PIŁKARSKI

Fundacja Marysieńka wspiera młodych sportowców z Klubu Sportowego Konfeks w Legnicy. Wyjazd na obóz piłkarski do Stronia Śląskiego dnia 25.06.2022

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu organizowanego przez Fundację Marysieńka KRS 0000830180 na znak słowno- graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych

Uprzejmie informujemy iż dnia 28.02.2022 roku, Komisja Konkursowa w składzie Małgorzata Maj – Przewodnicząca Komisji, oraz Maria Jurek- Członek Komisji wyłoniły zwycięzcę konkursu organizowanego przez Fundację Marysieńka KRS 0000830180 na znak słowno- graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych”.

  1. Do konkursu zostały dopuszczone 32 prace.
  2. Komisja Konkursowa wyłoniła uznała projekt wykonany przez Panią Stanisławę Kałużną za najlepszą.
  • Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Nadesłaliście Państwo wiele bardzo interesujących prac na wysokim poziomie.

NAGRODZONA PRACA

KONKURS

Szanowni Państwo

Fundacja Marysieńka ogłasza konkurs na zaprojektowanie znaku słowno – graficznego; LOGO dla przedsięwzięcia pod nazwą ” Instytut Dzieł Utraconych ” z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla idei Instytutu. Najlepsza praca otrzyma nagrodę 1000 złotych. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Istnieje możliwość przesłania regulaminu i oświadczeń w formie PDF, kontakt mailowy: fundacja@marysienka.org

Poniżej znajduje się regulamin oraz oświadczenia:

 

Regulamin konkursu organizowanego przez Fundację Marysieńka KRS 0000830180 na znak słowno-graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych”
1. Organizatorem konkursu na znak słowno-graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych” jest Fundacja Marysieńka nr KRS 0000830180 z siedzibą przy ulicy Stefana
Żeromskiego 1, 58-400 Kamienna Góra. E-mail: fundacja@marysienka.org
2. Celem konkursu jest ;
wyłonienie najlepszego znaku słowno-graficznego; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych” odzwierciedlającego charakter projektu, jego idee oraz misję, który stanie się oficjalnym znakiem słowno-graficznym przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu instytucji zajmującej się dziełami utraconymi będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych,
korespondencyjnych, promocyjnych.
3. Przedmiotem konkursu jest autorski projekt na znak słowno- graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych” , który nigdzie wcześniej nie był publikowany. Logo powinno być czytelne i powinno nadawać się do różnorodnego wykorzystania: strona internetowa, facebook, wizytówka, bilbord, zaproszenia, dyplomy, koszulki, kamizelki etc.
4. Konkurs ma charakter otwarty , warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pełnoletność.
5. Projekty na znak słowno-graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych” należy;
a/ składać w terminie od 15.02.2022 roku do 25.02.2022 roku na adres mailowy; fundacja@marysienka.org
b/ przedstawić w formacie JPG lub PDF ,
c/ wykonać dowolną techniką plastyczną lub komputerową, z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla idei Instytutu Dzieł Utraconych, którego celem jest przywracanie pamięci o dziełach zniszczonych oraz zaginionych na przestrzeni dziejów Polski, szczególnie w czasie działań wojennych , ale także w okresie powojennym.
d/ wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 28.02.2022 roku na stronie internetowej fundacji oraz na Facebooku.
6. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną ilość projektów.
7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego warunków polegających
m.in. na ;
a/ złożeniu projektu zgodnego z określonymi w regulaminie zasadami w wymaganym terminie,
b/ złożeniu oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich,
c/ wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku.Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres: fundacja@marysienka.org,
oraz w formie papierowej na adres : Fundacja Marysieńka ul. Stefana Żeromskiego 1 58-400 Kamienna Góra do dnia 25 .02.2022 roku za pośrednictwem Poczty Polskiej
9. Składając pracę uczestnik dołącza następujące dane;
a/ imię i nazwisko.
b/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku),
c/ oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych uczestnika.
10. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
11. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
12. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
13. Komisja Konkursowa wyłoniona przez organizatora wybierze jedną , najlepszą pracę, która otrzyma nagrodę pieniężna o wartości 1000 zł ( słownie jeden tysiąc złotych)
14. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
15. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu;
a/ przenosi na Organizatora konkursu własność egzemplarza projektu i wszelkie prawa autorskie.
b/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Fundacji.
16. Słowniczek pojęć;
a/ znak słowno -graficzny; LOGO czyli znak służący do identyfikacji, składający się z zestawienia elementów słownych i graficznych, który może być zapisany niestandardową czcionką, z użyciem
różnych kolorów, w niestandardowym układzie liter etc.
b/ autorskie prawo majątkowe czyli zespół uprawnień , jakie przysługuje twórcy zgodnie z ustawą ; ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
c/ przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza przeniesienie autorskich praw majątkowych na inny od autora projektu podmiot,
d/ praca konkursowa czyli praca , na której znajduje się znak słowno -graficzny stworzony na potrzeby konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu.
18. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich
————————————————————————–
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie na stworzenie znaku słowno-graficznego ; LOGO dla projektu
pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych”
Wyrażam zgodę na udział ;
mojej osoby ………………………………………………….
 
w konkursie na stworzenie znaku słowno-graficznego; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych”
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z udziałem w Konkursie;
2. wyrażam zgodę na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej
3. jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również tego, że wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania/publikowania dokonanego przed wycofaniem zgody;
4. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu,
5. akceptuję treść Regulaminu Konkursu.
 
………………………………………………………..
data, czytelny podpis
Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych uczestnika
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………. działając w imieniu własnym: …………………………………………………
a/ przenoszę z dniem podpisania niniejszego oświadczenia na Fundację Marysieńka nr KRS 0000830180, nieodpłatnie wszelkie
majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej wytworzonej na potrzeby konkursu na znak słowno- graficzny; dla projektu
pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych” , bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili podpisywania niniejszego oświadczenia polach eksploatacji,
b/ udzielam także zezwolenia na wykorzystanie przez Fundację Marysieńka nr KRS 0000830180 praw autorskich do pracy
konkursowej, w tym do prawa do wykonywania opracowań, przeróbek, adaptacji, wprowadzania zmian, w tym dalszego ich
przenoszenia na osoby trzecie,
c/ oświadczam, że autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej nie są ograniczone prawami osób trzecich, a także, że
mogę rozporządzać prawami autorskimi do pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do złożenia niniejszego oświadczenia,
d/ oświadczam, że przeniesienie praw oraz udzielenie zgód, o których mowa w niniejszym oświadczeniu następuje
nieodpłatnie oraz nie przysługuje mi jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu. Jednoczenie oświadczam, że w przyszłości nie
wystąpię z jakimikolwiek roszczeniami prawnymi, w tym roszczeniami majątkowymi przeciwko Organizatorowi lub innemu
podmiotowi, który wykorzystał nabyte prawa na podstawie i zgodnie z niniejszym oświadczeniem.
……………………………………………………………….
data, czytelny podpis

FESTYN CHARYTATYWNY

Fundacja Marysieńka wsparła organizatora Festynu Charytatywnego który odbył się 19.09.2021 roku nad zalewem w Kamiennej Górze. Przekazaliśmy liczne fanty przeznaczone na licytację, dochód zostanie przekazany czworgu podopiecznym organizatora imprezy Stowarzyszenia Lepsze Dziś

NOWA BRAMA W PAŁACU

Dzięki wsparciu dobrych ludzi zamontowaliśmy nową bramę do parku przy Pałacu w Targoszynie w miejsce tej która została skradziona w dniu 20.12.2021 roku

NAJWIĘKSZA INSTALACJA ARTYSTYCZNA W EUROPIE

Już jest Największa instalacja artystyczna z żywych kwiatów w Europie, stworzona według projektu i pod nadzorem artysty wizjonera o pseudonimie Grejpfrut. Miejsce instalacji 59-407 Targoszyn 28 ( Park Krajobrazowy przy pałacu w Targoszynie) powierzchnia instalacji 500 m2, stworzona z 5000 bukietów chryzantem.

Ostatnie wydarzenia

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!