Wesprzyj nas

Wpłać dowolną kwotę

Ratujemy Wspieramy Pomagamy

Takie właśnie cele postawił Fundator- Pan Łukasz Jurek „Fundacji Marysieńka” którą  powołał  do życia w  2019 roku. Nasze projekty zgodnie z tym co mówi nasze motto, opierają się obecnie na trzech głównych filarach które szerzej pragniemy Państwu przedstawić

WYJAZD NA OBÓZ PIŁKARSKI

Fundacja Marysieńka wspiera młodych sportowców z Klubu Sportowego Konfeks w Legnicy. Wjazd na obóz piłkarski do Stronia Śląskiego dnia 25.06.2022

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu organizowanego przez Fundację Marysieńka KRS 0000830180 na znak słowno- graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych

Uprzejmie informujemy iż dnia 28.02.2022 roku, Komisja Konkursowa w składzie Małgorzata Maj – Przewodnicząca Komisji, oraz Maria Jurek- Członek Komisji wyłoniły zwycięzcę konkursu organizowanego przez Fundację Marysieńka KRS 0000830180 na znak słowno- graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych”.

  1. Do konkursu zostały dopuszczone 32 prace.
  2. Komisja Konkursowa wyłoniła uznała projekt wykonany przez Panią Stanisławę Kałużną za najlepszą.
  • Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Nadesłaliście Państwo wiele bardzo interesujących prac na wysokim poziomie.

NAGRODZONA PRACA

KONKURS

Szanowni Państwo

Fundacja Marysieńka ogłasza konkurs na zaprojektowanie znaku słowno – graficznego; LOGO dla przedsięwzięcia pod nazwą ” Instytut Dzieł Utraconych ” z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla idei Instytutu. Najlepsza praca otrzyma nagrodę 1000 złotych. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Istnieje możliwość przesłania regulaminu i oświadczeń w formie PDF, kontakt mailowy: fundacja@marysienka.org

Poniżej znajduje się regulamin oraz oświadczenia:

 

Regulamin konkursu organizowanego przez Fundację Marysieńka KRS 0000830180 na znak słowno-graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych”
1. Organizatorem konkursu na znak słowno-graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych” jest Fundacja Marysieńka nr KRS 0000830180 z siedzibą przy ulicy Stefana
Żeromskiego 1, 58-400 Kamienna Góra. E-mail: fundacja@marysienka.org
2. Celem konkursu jest ;
wyłonienie najlepszego znaku słowno-graficznego; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych” odzwierciedlającego charakter projektu, jego idee oraz misję, który stanie się oficjalnym znakiem słowno-graficznym przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu instytucji zajmującej się dziełami utraconymi będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych,
korespondencyjnych, promocyjnych.
3. Przedmiotem konkursu jest autorski projekt na znak słowno- graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych” , który nigdzie wcześniej nie był publikowany. Logo powinno być czytelne i powinno nadawać się do różnorodnego wykorzystania: strona internetowa, facebook, wizytówka, bilbord, zaproszenia, dyplomy, koszulki, kamizelki etc.
4. Konkurs ma charakter otwarty , warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pełnoletność.
5. Projekty na znak słowno-graficzny; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych” należy;
a/ składać w terminie od 15.02.2022 roku do 25.02.2022 roku na adres mailowy; fundacja@marysienka.org
b/ przedstawić w formacie JPG lub PDF ,
c/ wykonać dowolną techniką plastyczną lub komputerową, z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla idei Instytutu Dzieł Utraconych, którego celem jest przywracanie pamięci o dziełach zniszczonych oraz zaginionych na przestrzeni dziejów Polski, szczególnie w czasie działań wojennych , ale także w okresie powojennym.
d/ wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 28.02.2022 roku na stronie internetowej fundacji oraz na Facebooku.
6. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną ilość projektów.
7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego warunków polegających
m.in. na ;
a/ złożeniu projektu zgodnego z określonymi w regulaminie zasadami w wymaganym terminie,
b/ złożeniu oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich,
c/ wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku.Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres: fundacja@marysienka.org,
oraz w formie papierowej na adres : Fundacja Marysieńka ul. Stefana Żeromskiego 1 58-400 Kamienna Góra do dnia 25 .02.2022 roku za pośrednictwem Poczty Polskiej
9. Składając pracę uczestnik dołącza następujące dane;
a/ imię i nazwisko.
b/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku),
c/ oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych uczestnika.
10. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
11. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
12. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
13. Komisja Konkursowa wyłoniona przez organizatora wybierze jedną , najlepszą pracę, która otrzyma nagrodę pieniężna o wartości 1000 zł ( słownie jeden tysiąc złotych)
14. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
15. Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu;
a/ przenosi na Organizatora konkursu własność egzemplarza projektu i wszelkie prawa autorskie.
b/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Fundacji.
16. Słowniczek pojęć;
a/ znak słowno -graficzny; LOGO czyli znak służący do identyfikacji, składający się z zestawienia elementów słownych i graficznych, który może być zapisany niestandardową czcionką, z użyciem
różnych kolorów, w niestandardowym układzie liter etc.
b/ autorskie prawo majątkowe czyli zespół uprawnień , jakie przysługuje twórcy zgodnie z ustawą ; ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
c/ przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza przeniesienie autorskich praw majątkowych na inny od autora projektu podmiot,
d/ praca konkursowa czyli praca , na której znajduje się znak słowno -graficzny stworzony na potrzeby konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu.
18. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich
————————————————————————–
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie na stworzenie znaku słowno-graficznego ; LOGO dla projektu
pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych”
Wyrażam zgodę na udział ;
mojej osoby ………………………………………………….
 
w konkursie na stworzenie znaku słowno-graficznego; LOGO dla projektu pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych”
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z udziałem w Konkursie;
2. wyrażam zgodę na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej
3. jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również tego, że wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania/publikowania dokonanego przed wycofaniem zgody;
4. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu,
5. akceptuję treść Regulaminu Konkursu.
 
………………………………………………………..
data, czytelny podpis
Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych uczestnika
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………. działając w imieniu własnym: …………………………………………………
a/ przenoszę z dniem podpisania niniejszego oświadczenia na Fundację Marysieńka nr KRS 0000830180, nieodpłatnie wszelkie
majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej wytworzonej na potrzeby konkursu na znak słowno- graficzny; dla projektu
pod nazwą „ Instytut Dzieł Utraconych” , bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili podpisywania niniejszego oświadczenia polach eksploatacji,
b/ udzielam także zezwolenia na wykorzystanie przez Fundację Marysieńka nr KRS 0000830180 praw autorskich do pracy
konkursowej, w tym do prawa do wykonywania opracowań, przeróbek, adaptacji, wprowadzania zmian, w tym dalszego ich
przenoszenia na osoby trzecie,
c/ oświadczam, że autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej nie są ograniczone prawami osób trzecich, a także, że
mogę rozporządzać prawami autorskimi do pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do złożenia niniejszego oświadczenia,
d/ oświadczam, że przeniesienie praw oraz udzielenie zgód, o których mowa w niniejszym oświadczeniu następuje
nieodpłatnie oraz nie przysługuje mi jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu. Jednoczenie oświadczam, że w przyszłości nie
wystąpię z jakimikolwiek roszczeniami prawnymi, w tym roszczeniami majątkowymi przeciwko Organizatorowi lub innemu
podmiotowi, który wykorzystał nabyte prawa na podstawie i zgodnie z niniejszym oświadczeniem.
……………………………………………………………….
data, czytelny podpis

FESTYN CHARYTATYWNY

Fundacja Marysieńka wsparła organizatora Festynu Charytatywnego który odbył się 19.09.2021 roku nad zalewem w Kamiennej Górze. Przekazaliśmy liczne fanty przeznaczone na licytację, dochód zostanie przekazany czworgu podopiecznym organizatora imprezy Stowarzyszenia Lepsze Dziś

NOWA BRAMA W PAŁACU

Dzięki wsparciu dobrych ludzi zamontowaliśmy nową bramę do parku przy Pałacu w Targoszynie w miejsce tej która została skradziona w dniu 20.12.2021 roku

NAJWIĘKSZA INSTALACJA ARTYSTYCZNA W EUROPIE

Już jest Największa instalacja artystyczna z żywych kwiatów w Europie, stworzona według projektu i pod nadzorem artysty wizjonera o pseudonimie Grejpfrut. Miejsce instalacji 59-407 Targoszyn 28 ( Park Krajobrazowy przy pałacu w Targoszynie) powierzchnia instalacji 500 m2, stworzona z 5000 bukietów chryzantem.

Akcja pamiętamy o zapomnianych

Nasi wolontariusze dekorują groby żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Legnicy

Ostatnie wydarzenia

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!